Dokumentala: Simone de Beauvoir, No se nace mujer

Click https://www.youtube.com/watch?v=DFASgSchoq8 link to open resource.